Ośrodek Wczasowy Jantar

Warunki korzystania z usług świadczonych przez Ośrodek Wczasowy Jantar.

I. PRZYJĘCIE REZERWACJI PRZEZ OŚRODEK.

 1. Rezerwacja pobytu może być dokonana telefonicznie, e-mail, pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem strony internetowej www.jantar.gda.pl

 2. Stronami umowy są:

 • Gość ośrodka (dalej zwany Gościem) – jest to osoba dokonująca rezerwacji, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę zadatku oraz pełnej kwoty ceny pobytu, za wszystkie osoby zgłoszone w umowie rezerwacji wczasów. Jest też odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o szczegółach pobytu w Ośrodku. Osoba dokonująca rezerwacji musi posiadać ukończone 18 lat.

 • Organizator – Ośrodek Wczasowy „Jantar” Sp. z o.o., ul. Morska 10, 82-103 Stegna, NIP 734-18-41-193, REGON 490706186, KRS 0000091119, adres e-mail: jantar@jantar.gda.pl reprezentowanym przez: Roberta Wiatraka – Prezesa Zarządu Spółki.

 1. Z chwilą zgłoszenia rezerwacji, Gość składa Organizatorowi wolę zawarcia umowy o świadczenie usługi wczasowej (noclegowej oraz gastronomicznej).

 2. Organizator w oparciu o otrzymane dane potwierdza pisemnie złożoną przez Gościa deklarację skorzystania z usług Ośrodka, przesyłając umowę rezerwacji wczasów (potwierdzenie rezerwacji wczasów) w której określa:

 • dane osoby dokonującej rezerwacji,

 • miejsce pobytu,

 • termin pobytu,

 • numer i rodzaj pokoju / domku,

 • ilość osób korzystających z usługi (w tym dzieci w wieku od 4 do 10 lat życia oraz dzieci do 3 lat życia),

 • ilość noclegów,

 • wyżywienie (rodzaj porcji wyżywienia, świadczenie rozpoczynające i kończące pobyt),

 • wartość pełnej usługi (wysokość zadatku oraz pozostałej kwoty do zapłaty za usługę),

 • terminy wpłat ww. kwot.

 1. Gość wpłacając zadatek w wysokości 500,00 zł potwierdza i akceptuje umowę rezerwacji wczasów i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Potwierdza również, że zapoznał się i akceptuje Warunki korzystania z usług świadczonych przez OW Jantar, Regulamin Ośrodka oraz Informację o sposobie przetwarzania danych osobowych, które zamieszczone są stronie internetowej ośrodka.

 2. Gość ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie danych, które mają istotny wpływ na zmianę wartości usługi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Gość zobowiązany jest do wpłaty należności zgodnie z zamieszczonym harmonogramem:

 • zadatek w terminie 14 dni od daty wystawienia potwierdzenia rezerwacji,

 • pozostałą należność, należy uregulować przelewem nie później niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia usługi wczasowej na konto Organizatora.

     Gość dokonując zapłaty przelewem w tytule przelewu obowiązkowo wpisuje nr pokoju lub domku oraz termin pobytu.

 1. Zadatek oraz całość należności za pobyt, należy dokonać przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego:

      Ośrodek Wczasowy „Jantar” Sp. z o.o., ul. Morska 10, 82-103 Stegna

      Bank MILLENNIUM

      Dla płatności krajowych:

      Nr rachunku: 35 1160 2202 0000 0000 5508 4437

      Dla płatności zagranicznych:

      Nr rachunku: PL35 1160 2202 0000 0000 5508 4437

      BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX

 1. Niedotrzymanie terminu wpłaty zadatku, oznacza rezygnację Gościa z pobytu (odstąpienie od umowy). Rezerwacja Gościa automatycznie zostaje anulowana.

 2. Gość ośrodka zobowiązany jest do uiszczenia obowiązkowej opłaty miejscowej na rzecz Gminy Stegna. Wysokość opłaty reguluje uchwała Gminy Stegna. Opłata pobierana jest w dniu przyjazdu – płatna gotówką.

 3. Organizator jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i za świadczone usługi wystawia paragony fiskalne. Jednocześnie organizator informuje o możliwości wystawienia faktury VAT dla osoby fizycznej lub osoby prawnej, warunkiem jest, iż przed wystawieniem paragonu zostanie podany NIP nabywcy. W celu wystawienia faktury VAT Gość ośrodka musi dokonać zwrotu wcześniejszej wystawionego paragonu fiskalnego.

   

III. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), Ośrodek Wczasowy „JANTAR” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Morska 10, 82-103 Stegna informuje, iż:

 1. jest administratorem zbioru danych osobowych Gości ośrodka, zbiór jest przechowywany w Ośrodku Wczasowym „JANTAR”, 82-103 Stegna;
 2. dane osobowe Gości Ośrodka przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na usługi wczasowe;
 3. Gość Ośrodka posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W POBYCIE

 1. Rezygnacja z pobytu przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej, za datę rezygnacji uznaję się datę wpływu do biura Organizatora.
 2. Jeżeli Gość, rezygnuje z usługi wczasowej, wpłacony zadatek w wysokości 500,00 zł zostaje zatrzymany na pokrycie kosztów manipulacyjnych ośrodka. (niezależnie od przyczyn).
 3. Jeżeli Gość Ośrodka, rezygnuje w trakcie trwania pobytu, Spółka dokona zwrotu za wyżywienie, natomiast nie dokona zwrotu za nocleg.
 4. Gość ośrodka może przenieść swoje uprawniania wynikające z zawartej umowy na osobę spełniającą warunki do udziału w pobycie, jeśli ta osoba przejmie obowiązki wynikające z tej umowy. Gość ośrodka jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o takiej zamianie.
 5. W szczególnych przypadkach, na wniosek Gościa, Prezes, w porozumieniu z Zarządem, może odstąpić od zatrzymania części, lub całości zadatku wpłaconego na poczet realizacji usługi wczasowej.

V. REKLAMACJE.

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, po czym zostają one przekazane Prezesowi Zarządu Spółki.
 3. Reklamacja musi być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty zgłoszenia.

Prezes Zarządu Spółki Ośrodka Wczasowego „Jantar”

Przejdź do góry strony