Ośrodek Wczasowy Jantar

Regulamin Ośrodka Wczasowego „JANTAR”

w miejscowości Jantar

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Ośrodka Wczasowego „Jantar” (dalej zwanego Ośrodkiem) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji przez Gościa oraz wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując wpłaty zadatku Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Przestrzeganie Regulaminu dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka, a także na stronie internetowej Ośrodka: www.jantar.gda.pl/oferta/wazne-informacje

§ 2. OKRES POBYTU

 1. Jednostką określającą długość pobytu w pokoju lub domku są turnusy 2, 3, 4, 7 i 15 dniowe.
 2. Turnus rozpoczyna się o godzinie 17.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 3. Gość ośrodka może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 9.00 do 17.00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt – za zgodą Recepcji.
 4. Prośbę przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 przeddzień wyjazdu. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych.
 5. Przebywanie Gościa w pokoju lub domku po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i podlega opłacie za dodatkową dobę według aktualnego cennika.

§ 3. MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). W przypadku odmowy okazania ww. dokumentów, Ośrodek ma prawo odmówić zameldowania Gościa i wydania klucza do pokoju.
 2. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju lub domku osobom trzecim (nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę) bez zgody Recepcji.
 3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać w ośrodku od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój lub domek na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

§ 4. USŁUGI

 1. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku; bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu; wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 2. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego, z wyjątkiem organizowanych przez Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych. Goście ośrodka zakłócający ciszę nocną lub będący pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających mogą zostać poproszeni o opuszczenie Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych opłat za pobyt.
 3. Recepcja Ośrodka jest czynna w godzinach od 7.00 do 20.00. W pozostałych godzinach doby w recepcji znajdują się pracownicy dozorujący obiekt Ośrodka.
 4. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłoszenie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 5. Dodatkowo na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy nieodpłatnie usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, zamawianie taksówki.
 6. Posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) podawane są do stolika, a serwowane na półmiskach na rodzinę. Wydawanie posiłków będzie prowadzone w sali konsumpcyjnej na dwie tury, które zostaną ustalone w momencie meldunku.
 7. Ośrodek umożliwia za dodatkową opłatą wykupienie wyżywienia (obiad, kolacja). Zamówienie posiłków odbywa się w Recepcji Ośrodka: obiadu – najpóźniej do godz. 10.00, kolacji – najpóźniej do godz. 15.00. Po ww. godzinach Ośrodek może odmówić sprzedaży posiłku.
 8. Sala konsumpcyjna czynna jest w godzinach: śniadanie – 8.00 – 10.00, obiad – 13.00 – 15.00, kolacja – 18.00 – 20.00. Wydawanie posiłków kończy się 15 minut przed zamknięciem sali.
 9. Istnieje możliwość pobytu dodatkowej osoby w pokoju lub domku za dopłatą tzw. „wspólne spanie”. Dodatkowa osoba korzysta z noclegu wspólnie z inną osobą pełnopłatną z jednego łóżka znajdującego się na wyposażeniu pokoju. W ramach dopłaty Gość otrzymuje dodatkową poduszkę oraz ręcznik. W ramach usługi Gość korzysta z wyżywienia.
 10. Z parkingu leśnego na terenie ośrodka mają prawo korzystania tylko i wyłącznie Goście ośrodka. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie po wskazaniu miejsca postojowego, przez personel Ośrodka. Dla zapewnienia bezpieczeństwa parkingi leśne są monitorowane przy użyciu systemu monitoringu przemysłowego. Brama wjazdowa na teren parkingów jest sterowana przez pracowników recepcji, w razie chęci wyjazdu lub wjazdu prosimy o zgłoszenie tego faktu w recepcji.
 11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju lub domku należy zgłaszać na bieżąco w recepcji ośrodka.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny przebywać na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice / opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających, oraz zwierząt przywiezionych do Ośrodka (art. 415 KC). Wysokość zwrotu za uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia Ośrodka będzie adekwatne do wysokości kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.
 3. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 4. W Ośrodku - we wszystkich pokojach, domkach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych - obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Za złamanie zakazu palenia Gość Ośrodka zostanie każdorazowo obciążony kwotą w wysokości 250 zł.
 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach Ośrodka nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną np. kuchenek, grzałek, grzejników, żelazek, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Zasada nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsoli. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się na terenie ośrodka rozpalania ognisk oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.
 6. Każdorazowo Gość opuszczając pokój (ze względów bezpieczeństwa), powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 7. W pokojach Ośrodka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 8. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kradzieże mienia będące własnością Ośrodka tj. ręczniki oraz uszkodzenia wyposażenia pokoju.
 9. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie prawni bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw lub boisku. Zobowiązani są przestrzegać wszelkich zasad i regulaminu korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA.

 1. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną zgłoszone do Recepcji Ośrodka.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka czy poza terenem Ośrodka. Gość ośrodka przyjmuje do wiadomości, że znajdujący na terenie Ośrodka parking jest parkingiem leśnym niestrzeżonym - bezpłatnym.
 4. Przedmioty pozostawione przez Gościa będą odesłane na wskazany adres na koszt zainteresowanego. Z braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez trzy miesiące, a po tym terminie komisyjnie likwidowane. Przedmioty takie jak: artykuły spożywcze oraz leki nie będą przechowywane.
 5. Ochronę danych osobowych powierzonych przez Gościa opisuje informacja szczegółowa znajdująca się na naszej stronie internetowej pod adresem www.jantar.gda.pl/oferta/wazne-informacje

§ 7. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, po czym zostają one przekazane Prezesowi Zarządu Ośrodka Wczasowego „Jantar”.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty zgłoszenia.

§ 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

 1. Gość ośrodka ma prawo do zamieszkania ze zwierzęciem w wyznaczonych przez Ośrodek domkach, w innych pomieszczeniach sypialnych jest to zabronione.
 • Do Ośrodka nie wolno przywozić psów ras uznanych za agresywne (Dz. U. Z 2003 r. nr 77 poz. 687) oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.

 • Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości oraz Personelu Ośrodka (tj. na terenie ośrodka w kagańcu i smyczy).

 • Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka. W razie stwierdzenia przez personel ośrodka zaniechania tych czynności, zostanie on obciążony kwotą w wysokości 250,00 zł / każdy przypadek.

 • Zabronione jest wprowadzanie zwierząt do sali konsumpcyjnej, do sal ćwiczeń (siłownia), telewizyjnej, kawiarni czy sali zabaw dla dzieci.

 • Zwierze nie może być pozostawiane przez właściciela bez kontroli na zewnątrz domku jak również nie może być zostawiane same w domkach.

 • Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zachowania ciszy nocnej przez zwierzę.

 • Właściciel zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa.

 1. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości ośrodka.
 3. Gościom samodzielnie nie wolno dokonywać zmian w pokojach / domkach Ośrodka i ich wyposażenia.
 4. Klucze do pokoi wydawane są w ilości 1 egzemplarz na pokój. Zgubienie klucza wiąże się z obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 150 zł w budynku murowanym, 100 zł w domkach. Ww. kwota zostanie pobrana przed wydaniem następnego egzemplarza w recepcji ośrodka.
 5. Na wyposażeniu każdego pokoju oraz domku znajduje się (sprzęt plażowy): parawan (1 szt.), koc plażowy (1 szt.), leżaki (2 szt.), które można zabierać na plażę. Zabrania się wynoszenia z pokoi na plażę ręczników kąpielowych oraz kocy wełnianych.
 6. Niedozwolone jest przechowywanie rowerów w pokojach lub domkach Ośrodka oraz w częściach wspólnych (korytarze). Uszkodzenia spowodowane przez przechowywanie ich w miejscach nie dozwolonych będzie traktowane zgodnie z § 5 ust. 2 regulaminu.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie regulaminu Ośrodka.

Prezes Zarządu Spółki Ośrodka Wczasowego „Jantar”

Przejdź do góry strony