Ośrodek Wczasowy Jantar

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje

dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Gości

Ośrodka Wczasowego „JANTAR” Sp. z o. o.

 

 1. Administrator danych osobowych:

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Ośrodek Wczasowy „JANTAR” Sp. z o. o., ul. Morska 10, 82-103 Stegna, NIP 734-18-41-193, REGON 490706186, KRS 0000091119, tel. (55) 247 89 95, e-mail: jantar@jantar.gda.pl

 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  1. zawrzeć umowę rezerwacji wczasów,

  2. wykonać umowę na podstawie zawartej z nami umowy,

  3. archiwizować dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów,

  4. ewentualne ustalać, dochodzić lub obronić się przed roszczeniami,

  5. oferować Ci produkty lub usługi Ośrodka Wczasowego „JANTAR”

  6. przeprowadzić analizę doboru usług, optymalizacji produktów,

  7. badać satysfakcję klientów i określać jakość naszej obsługi,

  8. ochraniać żywotne interesy osoby której dane dotyczą lub osoby trzeciej.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przede wszystkim sytuacja gdy:

  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z koniecznością podania danych wymaganych przez przepisy proceduralne takie jak przykładowo art. 126 § 1 i § 2 kpc (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

  3. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).

  4. Przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia analizy doboru usług lub towarów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  5. Przetwarzanie jest niezbędne w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  7. Przetwarzanie jest niezbędne do oferowania Ci przez naszą firmę produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  8. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  9. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z koniecznością podania danych wymaganych przez przepisy proceduralne takie jak pobór opłaty miejscowa dla Gminy Stegna (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 4. Wymóg podania danych:

  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jeżeli nie podasz wymaganych, niezbędnych danych osobowych, nie można będzie zawrzeć z Tobą umowy lub jej wykonać, a także przeprowadzić procedury poboru opłaty miejscowej dla Gminy Stegna.

 5. Okres przechowywania danych osobowych:

  Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz przez okres 5 lat kalendarzowych następujących po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś.

 6. Odbiorcy danych:

  W ramach działalności Ośrodka Wczasowego „JANTAR” Twoje dane osobowe mogą być udostępnione firmom świadczącym usługi na naszą rzecz w tym: dostawcom usług IT, ubezpieczeniowym, prawniczym oraz podmiotom obsługującym Ośrodek Wczasowy „JANTAR”. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:

  1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

   2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

   3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

   4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

   5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację –w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

  2. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami podając, że swoje dane udostępniłeś dla realizacji usług wykonywanych przez Ośrodek Wczasowy „JANTAR” Sp. z o.o., (dane kontaktowe w pkt 1.).

 8. Prawo wniesienia skargi do organu:

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Przejdź do góry strony